Azeriler,[24] Azerbaycan Türkleri[25][26] ya da Azerbaycanlılar,[27][28] Kafkasya ve İran platosu arasındaki geniş arazide yaşayan bir Türk halkı.[29] En büyük nüfusu İran Azerileri oluşturur.[30]

1813’te Gülistan Antlaşması ve 1828’de Türkmençay Antlaşması ile Aras Nehri‘nin kuzeyi Rus İmparatorluğu‘nun egemenliği altına girmiş ve Azeriler ikiye bölünmüştür. Bir uluslararası sınırın her iki tarafında yaşamalarına rağmen Azeriler tek bir etnik gruptur.[31]AzericeTürk dil ailesinin Oğuz grubuna ait bir dildir ve aynı aileden olan TürkmenceKaşkayca ve Türkiye Türkçesi (Irak Türkmenleritarafından konuşulan şive dahil olmak üzere) ile karşılıklı anlaşılabilirliğe sahiptir.[32] Azerbaycan’daki Azeriler genellikle daha ılıman, İran’dakiler ise daha dindar Müslümandırlar. Azerbaycan’ın 1991’de Sovyetler Birliği‘nden bağımsızlığından bu yana Türk köklerine yönelik yoğun bir ilgi ve milliyetçi düşünce akımı başlamıştır.

Nüfus dağılımı

Çoğunluğunu 30 milyon[4] ile İran‘nda yaşayanlar oluşturmakla birlikte, Azerbaycan‘nda 9.4 milyon, Rusya‘da 0,6 milyon, Gürcistan‘da 0,4 milyon, Irak‘ta 300 bin-900 bin[34][35], olmakla toplamda 35-40 milyon civarında Azerbaycan Türkü yaşamaktadır.[5]

İran‘da Batı AzerbaycanDoğu AzerbaycanErdebilZencanGilan[36]Kürdistan[37]Merkezi[38] Kazvin[39] ve Hamedan gibi eyaletlerdeve başkent Tahran‘da[40] ikamet ederler. Türkiye‘de ise IğdırKars[41] ErzurumAğrı [42] ve Van gibi illerde ikamet ederler.[43] Ahmet Caferoğlu‘na göre (1899-1975) Azerileri oluşturan boylar AfşarlarAyrımlarKarapapaklarŞahsevenlerUstaçlılarPadarlarİmreliler ve Halaçlardır. Bu Türk toplumları Azericeyi anadili olarak kullanmaktadırlar. Büyük Sovyet Ansiklopedisi‘ne göre Azerbaycan’da yaşayan Afşarlar, Karapapaklar, Ayrımlar ve Şahsevenler Azerileri oluşturan boylardır.[44] An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires isimli sözlüğe göre de Padarlar, Şahsevenler ve Ayrımlar; Azerileri oluşturan alt etnik gruplardandır.[45]

Kökene dair tezler

Azerbaycan Türklerinin kökenlerine dair bazı ideolojik tezler mevcuttur.

Eski Sovyetler Birliğiİran[46] ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Azerbaycan tarih yazımında Türklerin Azerbaycan coğrafyasına yerleşmeleri konusunda ideolojilerden doğan farklı tezler mevcuttur.[47] 1939‘da Josef Stalin tarafından ortaya atılan[48] “Medya-Atropatena tezi”ne göre, M. Ö. XI – IV yüzyıllarda Medya‘da İranî dilini konuşan Atropatenalılar orta çağda Türklerin bölgeye yerleşmesiyle Türk dilini benimseyip yeni Türk halkına dönüşmüştür.[47][48] 1948‘de V. N. Leviatov ve yandaşları tarafından ileri sürülen “Albanya tezi”‘ne göre, Arap Hilâfetinin egemenliği döneminde Albanya‘da oturan Albanların bir kısmı Müslümanlaşmış ve diğer kısmı da Hristiyan kalmıştır.[49] Ayrıca İ. P. Petruşevski’ye göre, Hristiyan kalanlar Ermeniler arasında erimiş, Müslüman olanlar ise Azerileşmiştir.[47][50] “Eski Türk tezi”ne göre Türklerin yerleşmesi 3 dalga halinde olmuştur. İlk dalga M.Ö. VII. yüzyıl sonrarından VIII. yüzyıl başlarına kadar, bu tezin savuncuları tarafından Türk olduğu iddia edilen KimmerlerİskitlerSakaların Kafkasya’ya yerleşmesidir.[47][51]. İkinci dalga ise II.-IV. yüzyıllar arasında HunlarHazarlarSabirler ve diğer soyların göçleriyle yaşanmıştır. Son dalga XI. yüzyıl başlarından itibaren Selçukluların yerleşmesiyle yaşanmıştır.[47]“Oğuzların gelişi tezi”‘ne göre Azeriler bölgeye 11. yüzyılda Orta Asya’dan Oğuzlar ve diğer Türkmen boylarının akınları ile gelerek yerleşmiş KarapapaklarAfşarlarAyrumlarPadarlarŞahsevenlerKaradağlılar ve diğer bazı etnik gruplardan şekillenmişlerdir ve kökenlerinde Kafkas ve Türk unsurlar vardır. Osman Turan‘a göre, Orta Asya’nın Moğolİstilasına uğramasından sonra bazı Türk grupları da Moğol hakimiyetini tanımadıkları için gelip Azerbaycan’a yerleşmişlerdir.[52][53] ve Selçuklulardan sonra Moğol İmparatorluğu ve Büyük Timur İmparatorluğu idaresinde yaşamış sonrasında ise Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerini kurmuşlardır.[54][55]. Başka bir görüşe göre, Azerbaycan halkının oluşumu 15-16 yüzyıllarında[56]Safevi rejimi sırasında, ŞahsevenlerKızılbaşlar ve Karadağlılar gibi Türkçe konuşan kabilelerin Küçük Asya‘dan modern Azerbaycan bölgesine göç ettiği zaman tamamlanmıştır.[57] Başka bir teze göre de, Rus İmparatorluğu döneminde 19. yüzyıl sonlarına kadar Tatarlar ve 20. yüzyıl başında Türkler olarak sayılan etnik grubun bir kısmını oluşturan topluluk için Sovyet döneminde MarksistLeninist tarih görüşü, Azerbaycan halkının Türk kökenini çarpıtmaya çalışmış ve “Azerbaycanlılar”[58] ve “Azerbaycan Dili”[58] diye suni bir etnik grup ve dil yaratılmak istenmiştir. Özellikle Stalin döneminde Azerilerin kökü MedlereManna‘ya, Atropatena‘ya, Farslara ve Albanya‘ya dayandırmaya çalışılmıştır. Ancak kabul görmemiştir.[58]. Bu dönemde etnik kimliğin adı “Türk”ten “Azerbaycanlı”ya, milletin konuştuğu dilin adı da “Türk Dili” nden “Azerbaycan Dili”ne değiştirilmiştir.[59]Farslaştırma politikası güden İran rejimi tarafından Azerbaycan Türklerinin kökeninin, Türkçeyi benimseyerek Türkleşen İran halkı Azerilere dayandığını, dolayısıyla Azerbaycanlıların Türk değil Aryan kökenli bir kavim olduğunu günümüzde de ileri sürmektedirler [60]. Aslen Azerbaycanlı olan Ahmed Kesrevi‘nin kaleme aldığı Azeri ya Zeban Bastane Azerbaycanadlı eserinde de bu tez savunulmaktadır.

Tarih

Safevi Devleti‘ni kuran I. İsmail‘in Azerbaycan ve İran’daki Türkler’in tarihinde önemli yeri vardır. Safevi döneminde Şah İsmail’in Şiiliği siyasi bir araç olarak kullanarak yükselmesi yalnız Azerilerin değil bütün Türk-İslam aleminin kaderini değiştiren önemli olaylardan biri olmuştur.[61][62]. Şah İsmail, bütün Azerbaycan’ı imparatorluğuna dahil edince Azeriler ordunun esas nüvesini oluşturmuşlardır.[63] Safeviler, Afşarlar ve Kaçarlar gibi Türkmen boyları tarafından kurulan İran devletlerinin egemenliği altında yaşadıkları için din ve dil olarak Farslardan etkilenmiştir.

Nadir Şah’ın 1747‘de öldürülmesi üzerine kurulmuş de-fakto bağımsız hanlıklar Azeri Türklerinin tarihinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Tarih boyunca birçok devletin hâkimiyeti altına giren Azerbaycan’a bu dönemde hâkim olan devletler, gönderdikleri idarecilerle buraları ne kadar kendilerine bağlamak istemişlerse de, halk daima hanını tanımayı sürdürmüştür.[64] Bu sosyal yapının doğurduğu “Hanlıklar Dönemi”, 1828 yılına kadar sürdü. 18. ve 19. yüzyıllarında yer alan Rus-İran Savaşları’nın ardından Günümüzdeki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprakları Rusya tarafından ele geçirildi.[65]Bunun üzerine Rusya İmparatorluğu topraklarında yaşayan Azeri Türkleri din ve dil açısından Ruslar’dan etkilenmiştir.

Sovyet egemenliği döneminde MarksistLeninist öğretisi doğrultusunda Azerbaycan halkının etnik kökenindeki Türklük unsurunun silinmeye çalışıldığı görülmüştür.

28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur.

Temmuz 1920‘de Tebriz‘de Muhammed Hiyabani önderliğinde yalnızca 13 Eylül 1920’ye kadar sürecek olan Azadistan kurulmuştur.

12 Aralık 1945‘te kısa ömürlü Azerbaycan Millî Hükûmeti kurulmuştur.

Kültür

Ana maddeler: Azerbaycan kültürü ve İran kültürü

DNA Genetik Köken Testi, DNA Soy Ağacı Testi, Dna Testi, nereden geldim, DNA Soy Kütüğü Testi, DNA dna testi ırk, myheritage dna, myfamily tree dna, Genetik Testi, Ata Testi, dna testi satın al, dna testi fiyat, dna testi ücret, dna etnik köken testi al, dna soy testi satın al, dna fiyat, nereden geldim test al, soy ağacı testi satın al, soy ağacı testi sipariş et, dna testi neredengeldim ücret, neredengeldim güvenli mi, Dna testi nasıl yapılır, etnik köken testi nasıl yapılır, dna testi sonucu nasıl öğrenilir, genetik testi nasıl?, Genetik Köken Testi, Soy Ağacı Testi, Dna Testi, nereden geldim, Alt Üst Soy Testi, Soy Ağacı Test Kiti, Etnik Köken Testi, neredengeldim, neredengeldim com, nereden geldim, soy ağacım net, soy ağacım, soyagacim, ırk testi, etnik köken testi

Azeri kız (Şuşa, 1898)

Azeri Türkleri birçok bakımdan Avrasyalıdir; Kuzey Azerileri Doğu Avrupa ve Kafkas etkilerini, güney Azerileri ise Türkî-İranî ve Fars etkisinde kaldılar. Çağdaş Azeri kültürü edebiyat, sanat, müzik ve filmde çeşitli atılımları kapsamaktadır.

Dil

Ana maddeler: Azerice ve Azeri edebiyatı

Azeriler, Azerice konuşurlar. Azerice Türki dilidir ve her Türkçe ile arasında küçük aksan, sözcük ve gramer farklılıkların bulunmasına karşın Azerice, Türkiye Türkçesi ile karşılıklı olarak anlaşılabilme özelliğine sahiptir. Karşılıklı anlaşılabirliğe sahip olan diğer Türk dillerin arasında TürkmenceKaşkayca ve Irak Türkmenleri tarafından konuşulan Türki diller ve lehçeler de yer alır. Azerice, 11. yüzyılda Azerbaycan’da saptanan Batı Oğuz Türk dilinin soyundandır. Genel bir görüşe göre Erken Oğuzca ağza ait bir dildi, ancak 13. yüzyılda edebî bir dil olarak gelişmeye başladı.[66] Oğuz dilinden türetilen erken sözlü Azericesi, Türk mitolojisini içeren Dede Korkut hikâyeleri ve Köroğlu Destanı gibi tarihî destanlar (Azerice’de “dastan”) ile başladı. Geçmişteki en erken Azeri eserleri Nesimi‘ye (ö. 1417) ve onyıllar sonra Fuzûlî‘ye (1483-1556) kadar saptanabilir. Safevi Hanedanı Şahı I. İsmailHataitakma adı ile Azerice şiirler yazdı. Çağdaş Azeri edebiyatı, Samed VurgunŞehriyar ve birçok diğer yazarın eserlerinde aksettirildiği tarzdaki hümanizmegeleneksel vurguyla devam etti.[67]

Büyük şehirlerdeki Azerbaycan Türkleri genellikle çift dillidir ve Azerice yanında çoğunlukla, Farsça veya Rusçayı akıcı bir şekilde konuşabilirler. Ek olarak, 1999’da Azerbaycan Cumhuriyetinde aşağı yukarı 2.700 Azeri (toplam Azeri nüfusun %0,04’ü) Rusçayı anadili olarak konuşmaktaydı.[68] İran’da 2002’de yapılan bir ankete göre, İran’daki örneklem nüfusun %90’ı Farsça konuşabilir, %4,6’sı Farsça’yı sadece anlayabilir, ve %5,4’ü Farsça’yı ne konuşabilir ne de anlayabilir. İran’da en çok konuşulan ikinci dil Azericedir (%24).[69]

Din

Ana maddeler: Azerbaycan’da dinAzerbaycan’da İslamAzerbaycan’da Hristiyanlık ve İran’da İslam

Azerilerin çoğu İslamın Şiilik mezhebine bağlıdır. SünniZerdüştHristiyan ve Bahai azınlıkları da var. Azerbaycan Cumhuriyeti, laik bir ülke olması nedeniyle inanışlarına göre ülke nüfusunun sayısı net olarak bilinmemektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Hristiyan Azerilerin sayısı tahminen 5.000 kişi olmakla birlikte çoğunluğu son yıllarda din değiştiren kişilerden oluşmaktadır.[70] Kırsal bölgelerden bazı Azeriler, bazı alanların kutsallığı ve bazı ağaçlara ve taşlara karşı çok büyük saygı duymak gibi İslam öncesine dayanan animist inançları hâlâ daha izlemektedirler.[71] Azerbaycan Cumhuriyeti’nde İslamî bayramlara ek olarak Nevruz gibi bahar bayramı ve Noel gibi diğer dinlerden alınan bayramlar da kutlanır.[72]

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.