Bügdüz boyuOğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud‘a göre Divân-ı Lügati’t-Türk‘teki yirmi iki Oğuz bölüğünden sekizincisi; “Bügdüz”lerdir. Belgeleri şudur : [1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Reşideddin’deki bölümde bu boya mensup Kuzucu adlı bir beyden bahsedilir. Kuzucu aynı yerde son Oğuz yabgusu Ali-Han’ın, oğlu Şah-Melik’in atabeği olarak geçer.

Dede-Korkut destanlarındaki “bıyığı kanlı” şeklinde vasıflandırılan Emen Beğ de Buğdüz’den gösterilir. Bunlar Buğdüz boyunun Oğuzların İslamiyetten önceki tarihlerinde ve İslamiyet! kabul ettikleri devrin ilk zamanlarında destanlarda yankılar yapacak derecede bir rol oynadığını gösterir.

Büğdüzlere ait Anadolu’da 22 yer adı tesbit edilebilmiştir. Buna göre Büğdüzler Reşideddin’in listesinde olduğu gibi, bizim bu yer adlan cedvelinde de sonlarda bulunmaktadır. Bununla beraber bu yer adlan Büğdüzlerin de Anadolu’nun fetih ve iskanında diğer kardeş boyların yanında oldukça mühim bir rol oynadıklarım gösteriyor. Fakat aynı boya ait XVI. yüzyılda ancak küçük bir Buğdüz oymağı bulunmaktadır. Haleb Türkmenleri arasında görülen bu Buğdüz oymağı 65 vergi evi kadardır. Defterde bu Büğdüzlerin Hama taraflarında yaşadıkları yazılıyor.
XVI. yüzyıldaki bu 22 Büğdüz yer adından bugün ancak üçü kalmıştır.

Oğuz Türkleri‘nin Üç Oklar kolundan bir oymaktır. Oğuzlar’ın müslümanlaşmaya başladıkları 10. yüzyılda batıya göç olayında önemli rol oynadılar. Daha çok Batı Anadolu‘ya ve Orta Anadolu‘ya gelip yerleşmişlerdir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.