Hint-Avrupa halklarıAvrasya kırları boyunca yaşayan ve çeşitli tarihlerde uygar dünyaya akınlar yaparak yerleşen göçebe halklardır.

Aralarında, aynı dilden farklılaşarak oluştukları sanılan (dolayısıyla yapıları bir olan, ama biribirlerinin konuşmasını anlayamadıkları) dil akrabalığı bulunmasından ve aynı yaşam biçimini sürmelerinden başka hiçbir birlik yoktur. Bu halklar, akınları sırasında yendikleri topluluklar üzerinde, uygar toplumlarsa onların uygarlıklarını ve kültürlerini benimseyerek, ilkel topluluklarsa uygar topluma varacak sınıflı toplumu kurarak, egemen yönetici sınıfı oluşturdukları için, bu toplumlara ve topluluklara dillerini dayatmışlardır. FinceEstoncaMacarcaBaskça dışında tüm Avrupa dillerinin onların Avrupa’ya getirdikleri diller olduğu ve İran ile Hindistan dillerinin de aynı yapıda diller olduğu için, bu diller ailesine Hint-Avrupa dilleri, tarihte bu dilleri konuşmuş olan halklara da Hint-Avrupa halkları denir.

Fakat bazı araştırmacılar Hint-Avrupa dil ve kavimler teorisinin yetersiz ve belirsiz olduğunu ileri sürerek bu yığışmanın diğer etnik dil ailelerinden bağımsız olmayıp tersine o ailelerden koparak geliştiğini ileri sürmektedirler ve böylece Hint-Avrupa teorisinin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Hint-Avrupa dil ailesi  Hindistan’dan Avrupa’ya hatta coğrafi keşiflerden sonra Amerika ve Avustralya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve 1.5 milyardan fazla anadil olarak konuşanı olan en büyük dil ailelerinden birisidir.

Bu dil ailesine bağlı bütün dillerin antik dönemde var olduğuna inanılan tek bir dilden türediği var sayılır. Söz konusu dile Ön Hint-Avrupa dili, bu dili konuşan topluma da Ön Hint-Avrupalılar denilmektedir.

Ön Hint-Avrupalılar hakkında Dilbilimciler ve Arkeologlar arasında en çok kabul gören hipotez Kurgan hipotezidir. Bu hipoteze göre Ön Hint-Avrupalılar Karadenizin kuzeyi ile Hazar Denizinin kuzeyi arasındaki bozkırlarda yaşamışlardır.

Buna göre en yüksek Hint-Avrupalılık oranı, Doğu Avrupa bölgesinde görülmekte olup, batıya ve güneye doğru gittikçe bu oran düşmektedir.

Rusların %35, İngilizlerin, Almanların ve Norveçlilerin %26 Hint-Avrupalı olduğu ortaya çıkmıştır. Hitler tarafından “Aryan ırkı” sayılan Almanların ve İskandinavyalıların Doğu Avrupalılardan daha az Hint-Avrupa kökenine sahip olması dikkatten kaçmamaktadır.

İlginç olan bir başka nokta ise Hint-Avrupa dili konuşmayan bazı Kafkasya halklarının %25-30 gibi yüksek oranlarda Hint-Avrupa kökeni taşımasıdır.

Kimi çevrelerce “Ari ırk” oldukları propagandası yapılan  Kürtlerin %14, İranlıların %12 oranında Hint-Avrupa kökeni taşıması ise bir başka gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.

Ayrıca Hint-Avrupa dili konuşmayan batı avrupa halkı Basklar %4, Hint Avrupa dili konuşan Sardinyalılar ise %0,09 Hint-Avrupa kökeni sahiptirler.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.