Karaevli boyu Oğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud‘a göre Divân-ı Lügati’t-Türk‘teki yirmi iki Oğuz bölüğünden onikincisi; “Karabölük”lerdir. Belgeleri şudur : [1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan‘ın oğlu Gün Han‘ın soyundan geldikleri kabul edilir.

“Karabölük” kelimesi kara çadırlı anlamında kullanılmıştır.

Bu boya ait Türkiye’de Selçuklular ve Osmanlılar devrinde mühim bir oymağa rastgelinmediği gibi, Suriye, Irak ve İran’da da bu adda bir teşekkül görülemedi. Yalnız Harizm Türkmenleri arasında XVI. ve XVII. yüzyıllarda Kara-Evli adlı bir oymağın mevcudiyetini biliyoruz ki, bundan aşağıda aynca bahsedilecektir.

Daha önce (I. Bölümde) söylendiği gibi, Dulkadırlı eline mensub olan büyük Ağça-Koyunlu boyunu meydana getiren belli başlı obalardan biri de Musa-Hacılu (bazan bunun kısalmış şekli ile: Musacalu) idi. 

Musa-Hacılu’nun Yeni-ilde yaşayan kolu XVI yüzyılın ikinci yansında birtakım kollara ayrılmış olup, bu kollar defterlerde mahalle (obanın yurdu) kelimesi ile gösteriliyor. İşte bu mahallelerden birinin de Kara-Evlu olduğu görülüyor (86 vergi nüfuslu). Defterlerde mahalle, oymağın veya obarın kolları anlamında da kullanıldığı için, buradaki Kara-Evlünün Musa-Hacılu kolunun oturduğu yerin değil, doğrudan doğruya kendi adı olması muhtemeldir. Nitekim mahalle kelimesi ile zikredilen adlar incelendiğinde bunların yer adlan olmadığı görülüyor. Bununla beraber bu Kara-Evlü obasının Kara-Evlü boyu ile ilgili olduğu kesin bir şekilde ileri sürülemez. Çünkü Kara-Evlü kelimesi, bu addaki boy ile münasebeti olmayan herhangi bir oymağa her zaman ve her yerde verilebilecek isimlerden biridir. Nitekim Hazar-Ötesi Türkmenleri arasındaki Kara-Etilü oymağı için de aynı ihtimal söz konusu olduğu gibi, zamanımızda İç-İl de yaşayan Kara-Evli oymaklarının da adlarım sonradan aldıkları anlaşılıyor.

XVI. yüzyılda Türkiye’de Kara-Evlü şeklinde bazı yer adları görülmekte ise de bunlann sayısı sekizi geçmemektedir3. Bunlar da Bolu sancağında, Tokat ve Kastamonu yörelerinde bulunmakta idi.
Türkiye’de Meskun yerler kılavuzu’na göre, biri Kara-Evliler olmak üzere Türkiye’de 10 Kara-Evli adlı köy bulunmaktadır. Bu yer adlarından çoğunun bu boyla ilgili olduğundan şüphe edilmez. Bu Kara Evli yer adları şu illerde bulunuyor: Burdur (çiftlik), Kastamonu (köy), Kastamonu (mahalle), Sinop (mahalle), Tekirdağ (köy), Zonguldak-Safranbolu (iki mahalle), Zonguldak-Çaycuma (iki köy), Antalya-Serik (köy).
Ebü’l-Gazi’nin bahsettiği Kara-Etililere gelince, bunlar Amu-Suyu’nun (Ceyhun) kıyısında ve Acı-Deniz’in (Hazar) yakınında oturmakta idiler. Yine aynı müellife göre, bu Kara-Etillier Kaşğa-Çura adlı birinden türemişlerdir. Kaşğa-Çura’ya gelince, yine orada onun dışardan getirilmiş bir kölenin oğullarından olduğu söyleniyor. Bu rivayet doğru ise bu teşekkülün aynı addaki Oğuz boyundan gelmediğine hükmetmek lazımdır.

Zamanımızda yarı göçebe hayatlarına veda etmek üzere bulunan Toros dağlarındaki Yörükler arasında da Kara-Etili adında birkaç küçük oymak görülmektedir. Fakat bu oymakların taşıdıkları adı daha sonra aldıkları anlaşılıyor.

Kaynak : http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=55&t=1991

NeredenGeldim.com tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan DNA Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.