Karkın boyuOğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan‘ın oğlu Yıldız Han‘ın soyundan geldikleri kabul edilir. Akkoyunlu ve Dulkadiroğulları bu boydan gelmektedir. Karkın “Taşkın ve doyurucu” anlamındadır.

Karkınlar, Kaşgarlı’nın bazı hususlarda diğer boylara uymadıkları ve Halac şeklinde ayrı bir ad taşıdıklarını söyliyerek listesine almadığı iki boydan biri görünüyor. Fakat bu husus ne olursa olsun Karkın boyu Oğuzların tarihinde mühim rol oynamış bir teşekküldür. XVI. yüzyılda Anadolu’da bu boya ait 62 yer adı tesbit edilmiştir ki, bunlar İle Karkın boyu, listede beşinci sırada yer almıştır. Bu boy defterlerde Karkmdan başka Garkın, Korkun ve Kargım gibi imlalarla da yazılıyor.

XVI. yüzyılda Anadolu’daki Karkın oymakları başlıca Haleb Türkmenleri, Boz Ulus, Dulkadırlı ulusu ile Hamid (Isparta) sancağında yaşamaktadır.

1. Haleb Türkmenleri: 

Haleb Türkmenleri arasındaki Karkın oymağı 193, 71 ve 41 vergi nüfusu olmak üzere üç kola ayrılmıştır. Bunlardan sonuncu kolun Deveciler adını taşıdığı da kaydedilmiştir. 978 (1570) tarihinde bu oymağın asıl büyük kolunun Ayıntab ve Rum-Kale taraflarında yaşamakta olduğu görülüyor. XVII. yüzyılın ortalarına doğru Karkınlar, Oturak-Karkın, Göçer-Karkın olmak üzere, hayat tarzlarına göre, iki kısma ayrılmıştır. Bahsedilen devirde Göçer-Karkınlar 218 vergi evine sahip bulunmaktadır. Oturak-Karkınlar ise 74 evli, 23 bekardan müteşekkildir. Bunlardan başka 6 evli küçük bir Karkın oymağı Haleb şehrinde, üç evlik küçük bir Karkın zümresi de İvegi oymağına alt bir köyde yerleşmiştir. 11 evlik diğer bir Karlan zümresinin de Şam vilayetinde Aralık-Evi adını taşıyan bir yerde yaşadığı bildiriliyor.

2. Boz-Ulus: 

Boz-Ulustaki Karkın oymağı da üç kol halinde olup, ikisi asıl Boz-Ulus topluluğunda, biri de onun Dulkadırlı teşekkülleri kümesinde bulunmaktadır.

3. Dulkadırlı: 

Bu il arasındaki Karkın oymağı Haleb Türkmenleri arasındaki Karkırılafdan nüfusça biraz daha kalabalıktır. Fakat bu Karkın oymağı toplu bir halde değil, dağınık bir durumda bulunmaktadır. Bu oymağın kollarından en büyüğü, Dulkadırlı elinin büyük oymaklarından biri olan Dokuz, diğer adı ile Bişarlu boyunun bir obasını meydana getirmiştir. Bu oba, boyun diğer bir çok obaları gibi güneydeki Kargılık yöresinde yaşamakta idi3. Dokuz boyu arasında Karkın adh bir obanın bulunması bu iki teşekkül arasındaki kabilevi bir akrabalıkla ilgili olabilir. Dulkadırlı-eli içindeki Karkın oymağının bir kolu da Dede-Kargın adındaki bir Şeyh’in, Göksün’da bulunan zaviyesine hizmet etmektedir. Bu Dede-Kargın’ın XIII. yüzyılda yaşamış olması mümkündür. Hacı Bektaş-ı Velli Velayetnamesine göre Hacı Bektaş-ı Veli Boz-Okta. Türkmen içinde Kır şehir’e giderken kerametine şahit olduğu Hacı İbrahim adlı bir çobanı ererdik mertebesine eriştirerek onu Boz-Ok ve Üç-Ok araşma gönderiyor. Hacı İbrahim Boz-Ok ve Üç-Ok arasında ünlü bir şeyh olarak tanındı. Bu tarikat adamının Niğdeli Kadı Ahmed’te geçen. Niğde yöresindeki İbrahim Hacı her halde bir başkasıdır. Yine Vilayetname’ye göre Hacı-İbrahim’in ölümünden sonra Dede-Kargın oğulları ile Hacı İbrahim’in oğullan arasında geyik derisi tac giymek üzerinde anlaşmazlık çıkmış en sonunda Dede Garkın oğulları davayı kazanarak geyik derisinden tac giymek onların ve müridlerinin hakkı sayılmıştır. İşte Göksün’da zaviyesi olan Dede-Kargın bu Dede-Kargın olacaktır. Fakat mezarının nerede olduğu hakkında her hangi bir kayda rastgelinmedi. Fazla olarak Birecik yöresinde ve Mardin’in güneyinde de Dede-Kargın adlı köyler görülmektedir.

4 .Çukur-Ova: 

Tarsus bölgesinde yaşayan ünlü Kusun boyu arasında da 24 evlik Karkın adlı bir oba bulunduğu gibi. Adana’nın kuzeyinde yurt tutmuş olan Dündarlu boyu arasında da bu adda bir oba görülmektedir.

5. İç-İl: 

H. Bayezid devrinde Silifke yöresinde, büyük Boz-Doğan boyunun obaları arasında 48 vergi nüfuslu Karkın adlı bir oba da yaşamakta idi.

6. Hamid ve Teke Sancakları: 

Hamid sancağının Eğirdir yöresinde oturan Yörükler arasında 250 vergi nüfuslu bir Karkın oymağı vardır. Fakat bu Karkın oymağı bu yöredeki büyük Karamanlı boyuna bağlı gösteriliyor.
Yine XVI. yüzyılda aynı adda bir oymağın da Tekede yaşadığı görülür.

1102 (1691) yılında Rakka eyaletinde yerleştirilen Beğ-Dili obaları arasında Karkın adlı bir obanın da adı geçiyor; bu, yukarıda bahsedilen Göçer-Karkınlar olabilir. Seyyah Niebuhr, Ayıntab bölgesinde olmak üzere, Dede-Karkın (Dade-Kirkan) adlı bir oymağın adını zikreder.

Bu bahse son vermeden önce Timurlular’dan Babur Mirza’nın (ölümü: 861=1456) Esterabad valisi olan Baba-Hasan’ın Karkın nisbesini taşıdığı görülüyor. Fakat Baba-Hasan’ın Türkmen asıllı olduğu söylenmediği gibi, Türkmani nisbesiyle de anılmıyor.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.