MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi Büyükesat Mah. Koza 1 Cad. No: 153/4 GOP 06700 Çankaya / Ankara / Türkiye (“DNA Haritam”) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin DNA Haritam’ın Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
1.2. DNA Haritam ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2- TANIMLAR

2.1 Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, DNA Haritam tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere DNA Haritam ‘ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (https://www.dnaharitam.com/gizlilik-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi/) erişilebilecek olan metni ifade eder.

2.2 Hesabım Sayfası Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

2.3 Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DNA Haritam ya da DNA Haritam’ın belirlediği iş ortakları ya da kendisi tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

2.4 Satıcı Websitesi üzerinden yayınladığı elektronik satış aracılığıyla ürün ve/veya hizmeti satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.

2.5 Üye DNA Haritam ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

2.6 Websitesi Mülkiyeti DNA Haritam’a ait olan ve DNA Haritam’a işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.dnaharitam.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

2.7 Ziyaretçi Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

MADDE 3- ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. DNA Haritam, Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcı tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler, DNA Haritam’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcı’ya karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin DNA Haritam’dan talepte bulunması halinde DNA Haritam, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için DNA Haritam’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.3. DNA Haritam’ın Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. DNA Haritam, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle DNA Haritam’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, DNA Haritam’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.4. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. DNA Haritam, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer yetkili kurumlara iletebilecektir.

4.8. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

4.9.1. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.9.2. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.9.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.9.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.9.5. Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.9.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

4.9.7. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DNA Haritam’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.9.8. Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

4.10. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

MADDE 5- SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. DNA Haritam, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

MADDE 6- GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. DNA Haritam, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. DNA Haritam, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na  uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır.

6.2. Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla DNA Haritam ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla DNA Haritam ve iş ortakları ile paylaşılacaktır. 

MADDE 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

dnaharitam.com markası ve logosu, dnaharitam.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DNA Haritam tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile DNA Haritam’n mülkiyetindedir. Üye, DNA Haritam’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını DNA Haritam’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, dnaharitam.com mobil uygulamasının veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda DNA Haritam’ın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya DNA Haritam’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, DNA Haritam’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 8- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DNA Haritam, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya DNA Haritam’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) DNA Haritam’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, DNA Haritam ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

MADDE 10- MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda DNA Haritam’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile DNA Haritam’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim DNA Haritam, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, DNA Haritam’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerin korunması DNA Haritam (“DNA Haritam”) için önemli bir konudur. DNA Haritam veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
 • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • Profilleme ve Segmentasyon
 • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
 • Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

DNA Haritam kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

DNA Haritam kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1. a) Üye Müşteri

· Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

· Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (dnaharitam.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

· İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

· Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

· Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

· Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

· Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

· İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

· Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

· İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

· Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, DNA Haritam tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

· Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

· Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

 

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)

· Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

· Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (dnaharitam.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

· İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

· Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

· Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler

· Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

· İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

· Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

· İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

· Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, DNA Haritam tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

· Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

· Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

2. Çevrimiçi Ziyaretçi

· İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

· Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

· Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

3. Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

· Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

· Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (dnaharitam.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

· İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

· Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

1. a) Üye Müşteri Kişisel Verileri

· Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· DNA Haritam – Emre Kılıçaslan tarafından işletilen “dnaharitam.com” (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

· Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

· Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

· Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

· Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

 

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kişisel Verileri

· Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

· Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

· Ticari elektronik ileti onayı mevcut Misafir Müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Misafir Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

· Misafir Müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Misafir Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

· Misafir Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

· Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Misafir Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2. Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

· 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri

· Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

· Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

DNA Haritam, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

DNA Haritam, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. DNA Haritam kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla DNA Haritam’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

DNA Haritamişlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

DNA Haritam’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, DNA Haritam tarafından işletilen platformlara veya DNA Haritam sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, DNA Haritam bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

DNA Haritam kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler DNA Haritam’ın iş ortakğı olan ()한국DNA밸리 ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, DNA Haritam’a kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri/ Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, DNA Haritam’ın sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukukiolarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

g. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

DNA Haritam işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar 10 yıl 6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çerezler En fazla 540 gün  
Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv’ler 1 yıl  
Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler 2 hafta  

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

h. Profilleme ve Segmentasyon

DNA Haritam Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

 • a. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
 1. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Misafir Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
 • Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
 • Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
 • Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri DNA Haritamiçinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye atanan bu ID’ler DNA Haritam tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

i. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

DNA Haritam tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; DNA Haritam websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

j. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.

Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

k. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

DNA Haritam, DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; DNA Haritam’ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere DNA Haritam’ınyasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

l. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

DNA Haritam tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

DNA Haritam, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

DNA Haritam tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. DNA Haritam bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

DNA Haritam tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

DNA Haritam tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

DNA Haritam, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

DNA Haritam, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME ve AÇIK RIZA FORMU

Kullanıcı NO: 

DNA Haritam (www.dnaharitam.com) tarafından verilen etnik köken test tahminleme hizmetini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Hizmetin sunulabilmesi için KVKK gereği bilgilendirmeye dayalı Açık rızanız gerektiğinden bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuyup imzalayarak, gönderilen kit ile birlikte bize gönderiniz.

 1. A) SATICI / VERİ SORUMLUSU:
 • Satıcı Ünvan / İsim: DNA Haritam – Emre Kılıçaslan
 • Satıcı’nın Açık Adresi: Büyükesat Mah. Koza 1 Cad. No: 153/4 GOP
  06700 Çankaya / Ankara / Türkiye
 • Satıcı’nın Telefonu: 0850 303 96 46
 • Satıcı E-Posta Adresi: bilgi@dnaharitam.com

WEB SİTESİ: www.dnaharitam.com bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır.

TEST KİTİ:
2 adet swap, 2 adet koruma jelli koruma tüpü, 1 adet açık rıza formu, 1 adet hava korumalı zarf, 1 adet hijyenik koruma zarfı, 1 adet kullanım broşürü, 1 adet taşıma paketi, 2 adet güvenlik ve garanti etiketi, 3 adet kişiye özel barkod’tan oluşan kutu içeriği metnin devamında “DNA Test Kiti” olarak anılacaktır.

(Metnin devamında “Satıcı” olarak anılacaktır.)

 1. B) ALICI:
 • Ad Soyad:
 • E-posta:
 • Adres:
 • İlçe:
 • Şehir:
 • Cep Telefonu:
 • Doğum Yeri:
 • Anne Kökeniniz:
 • Baba Kökeniniz:
 • Kan Grubunuz:

( Metnin devamında “Alıcı” olarak anılacaktır.)

 1. C) HİZMETİN NİTELİĞİ:

Satıcı tarafından www.dnaharitam.com web sitesi aracılığıyla sunulan ve Alıcı’nın kendi rızası ile yanak içi sıvı örneği vererek etnik kökeninin tahminlemesi yapılabilmesi için gerekli DNA test kiti ve dökümanlar Alıcı’nın başvurması üzerine Alıcı’ya gönderilmiştir.

Bu hizmet sadece keyfi bir amaç taşımaktadır, hiçbir medikal, yasadışı amacı yoktur. Resmi hiçbir tıbbi geçerliliği yoktur ve tamamen Alıcı’nın şahsi ilgisi içindir. Bu tahminleme hizmeti herhangi bir biyolojik ilişki ya da istatiksel kanıt içermemektedir.

 1. Alıcı’nın bu hizmet sonunda edindiği bilgiler herhangi bir durumu veya hastalığı teşhis etmek, önlemek, tedavi etmek, veya tıbbi ve klinik bilgi olmadan sağlık durumu belirlemek için tasarlanmamıştır.
 2. Satıcı’nın hizmeti yalnızca araştırma, bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Tıbbi tavsiye vermez.  
 3. Gelecekteki bilimsel araştırmalar şu zamanda yapılan tahminleme sonuçlarını değiştirebilir ya da Satıcı’nın verdiği tahminlerden farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir.
 1. Alıcı   tahminleme sonucunda şaşırtıcı gerçekler ve beklentilerinin dışında tahminler/sonuçlar ile karşılaşabilir, bunun sosyal veya ekonomik sonuçları olabilir ve bundan Satıcı sorumlu tutulmaz.
 2. Devamlı olarak gelişen ve yeni teknolojiler vasıtasıyla bir önceki bilimsel araştırmalara ters ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarabilen bir bilim dalından faydalanılarak hizmet verilmektedir,  ve Alıcı’nın ailesi ya da çevresindeki insanlardan farklı tahmin sonuçların çıkmasından Satıcı sorumlu tutulmaz. Bu sadece Alıcı’nın rızası ile yapılan bir şahsi merak ve eğlence aracıdır.
 3. Sonuçlar yalnızca DNA Haritam web tabanlı araçları ve özellikleri bağlamında sunulur, DNA Haritam sadece çevrimiçi bir hizmettir ve E-posta / basılı bir rapor sunmaz, Alıcı’nın hizmete katılması için geçerli bir e-posta adresi ve GSM numarasına sahip olması gerekir. DNA Haritam tarafından sonuç ekranı ve test kiti ücretine dahil olarak asla raw data ya da teknik sonuç dosyaları verilmez, ayrıca Alıcı’nın internete bağlanan bir bilgisayara veya mobil cihaza erişimi olması gerekir.
 4. Alıcı tarafından verilen tükürük ya da sıvı örneğinin Satıcı’ya gönderildikten sonra Satıcı’nın örneği yurt içi yada yurt dışı laboratuvarlarda analiz ettirmeye başlaması ile örnek tahminleme sürecine gireceği için geri dönüşü olmayan bir şekilde sonuç alma işlemine girer ve iade edilmez.  
 5. Alıcının ödediği ücret sadece test kiti ve temini ücretidir. Tahminleme sonucu ise satıcı tarafından web sitesi üzerinden verilen ücretsiz bir hizmettir. DNA test kiti tahminleme sonucu Satıcı tarafından verilen mecburi bir hizmet değildir, Satıcı dilediği zaman bu hizmeti herhangi bir duyuru yapmadan sonlandırabilir.
 6. Alıcı’ya ait sıvı ve DNA örneklerini analiz eden mekanik ya da elektronik sistemler Satıcı tarafından tescil ve patent işlemleri yapılmış olan Chip5 ve Geno5 tahminleme araçları olup Satıcı’ya özel sistemlerdir ve bu sistemler hakkında herhangi bir teknik bilgi ve teknoloji bilgilendirmesi yapılmaz.
 7. Alıcı tarafından Satıcı’ya gönderilen sıvı örnekleri, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kurum olan (주)한국DNA밸리 ismindeki Güney Kore’de bulunan kurumdan başka herhangi bir şahıs veya kurumla paylaşılmaz.
 8. Alıcı test kitini almaktan vazgeçer ya da iade etmek isterse, kişiye özel oluşturulan kargo içeriğine zarar vermediği ve hijyenik ürünlere temas etmediği sürece satın alma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri hizmetlerini arayarak (0850 303 96 46) iade sürecini başlatabilir ve kargo masrafları Satıcı tarafından tahsil edildikten sonra kalan tutar Alıcı’ya ödenir.
 9. Alıcı, güvenlik ve hijyenik nedenlerden dolayı kutu ve zarf içeriğini korumak için Satıcı tarafından konulan güvenlik etiketini yerinden çıkardığı ve/veya ürün ambalajını açtığı anda tek kullanımlık tasarlanan hijyenik kargo içeriğine erişim sağlayacağı için iade süreci gerçekleşmez.
 10. Alıcının ödediği ücret sadece test kiti ve test kitinin ulaştırılmasını kapsar. Örneği test kitine uyguladıktan sonra test kiti ve gönderilen tüm dökümanlar Alıcı tarafından Satıcı’ya gönderilecek olup kargo masrafı Alıcı’ya aittir.
 1. D) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:
 1. Bu hizmet sadece keyfi bir amaç taşımaktadır, hiçbir medikal, yasadışı amacı, resmi hiçbir tıbbi geçerliliği yoktur ve tamamen Alıcı’nın şahsi ilgisi içindir. Bu tahminleme hizmeti herhangi bir biyolojik ilişki ya da istatiksel kanıt içermez.
 2. Alıcı’dan gelecek olan sıvı örnekleri yine Alıcı’nın kendi talebi ve isteği ile tahminlenip veri olarak işlenir.
 3. www.dnaharitam.com sitesi üzerinde yapılan işlemlerde gerekli olan ve istenen tüm bilgiler Alıcı’nın daha iyi bir sipariş süreci geçirmesi, kişisel ilgisi olan etnik köken tahminleme sonucu ve DNA test kitinin kendisine ulaşması maksadı ile alınmaktadır.
 4. Alıcı tarafından verilen tüm bilgiler yine Alıcı’nın müşteri hizmetlerine ulaşması ve talep formlarını doldurması ile imha edilebilir. Aksi takdirde Alıcı’nın tüm bilgileri herhangi bir duyuru yapılmaksızın kanunen belirlenmiş sürelerde saklanmaktadır.
 1. E) KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI AKTARIMI:
 1. Alıcı’nın tüm tahmin sonuçları ve işlenmiş verileri yurtiçinde Gaziantep merkezli Meriç İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi sunucularında SSL teknolojisi SHA-2 ve 2048 bit şifreleme ve verilerin çalınmasını engelleyen yazılımlar ile korunmakta olup bu firma sunucularında Alıcı verileri tutulur.
 2. Yurt dışından gelebilecek saldırılara karşı 980Gbit/sn oranında Voxility koruma sağlanır, Yurt içinden gelebilecek saldırılara karşı ise 5Gbit/sn oranında koruma hizmeti verilerek olası bir saldırıya karşı yüksek seviyede koruma sağlanır..
 3. Alıcı’nın verilerini korumak amacı ile 2’li doğrulama yöntemi kullanılır ve Alıcı’nın oluşturduğu şifreden hariç ayrıca tahminleme sonuçlarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için sadece Alıcı’ya özel sms şifre hizmeti sunulur.
 4. Alıcı’yı ilgilendiren tüm veriler yurtdışında faaliyet gösteren (주)한국DNA밸리 Güney Kore firması tarafından, kripto mail firması olan tutanota.com firması ile Satıcıya ulaştırılır, Satıcı da tahmin sonuçlarını bu yöntemle alarak kendi web sitesi olan dnaharitam.com üzerinden teknik, grafik ve kullanıcı dostu haritalama gösterimleri yaparak Alıcı’ya ulaştırır. Tüm bu işlemler TLS, Perfect Forward Secrecy, DNSSEC, DANE, DMARC, DKIM ve SHA256 şifreleme ile güven içinde yapılmaktadır.
 5. Alıcı tarafından Satıcı’ya ulaştırılan tüm veriler sadece Satıcı ile anlaşması olan yurt içi ve yurt dışı çözüm ortaklarına iletilir. Yurt içi ve yurt dışına iletilme nedeni sadece tahminleme sonuçlarının dataset karşılaştırmaları ve daha iyi bir inceleme yapılmasıdır.
 6. Satıcı’ya gönderilen sıvı örnekleri, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu firma olan (주)한국DNA밸리 Güney Kore kurumundaki yetkililerden başka herhangi bir şahıs veya kurumla paylaşılmaz ve bu kuruma veri aktarılır.
 7. Alıcı’nın kullanmış olduğu e-posta hizmeti ve anlık iletişim programı yurtdışında faaliyet gösteren bir firma  (örneğin: whatsapp,gmail, hotmail vb) ise verilerinin yurt dışı merkezli firmalara aktarımı olabileceğinden bir risk durumu oluşabilir ve bu durumdan doğacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulmaz.
 8. Satıcı’nın sunduğu hizmetin web ortamında olması nedeni ile Alıcı’nın kullanıcı adı ve şifrelerini saklamak ve 3. şahısların eline geçmemesi kendi sorumluluğundadır.
 9. Alıcı’ya ulaşmak ve veri gizliliği sağlamak için telefon hizmetleri ile onay alınmakta, ardından site üzerinden bilgilendirme yapılmakta ve ulaşacak kargoda bulunan açık rıza metni ile tüm süreç anlatılmaktadır. Ayrıca tüm süreçlerde Alıcı’nın güvenliği ve gerekli kanunlar gereği kripto mail hizmetleri, IP kontrolü, kripto şifreleme, sunucu güvenlik hizmetleri, SSL, Alıcı’nın web site hareket kayıtları gibi teknolojik veriler ve hizmetler ile süreç takip edilmektedir.
 1. F) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Satıcı’nın sunmuş olduğu hizmet Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesi gereği özel nitelikli/hassas kişisel verilere ilişkindir. KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri̇ kapsamında Alıcı’nın açık rızasına dayanarak veri̇ i̇şlemesi̇ yapılmaktadır.

 1. G) HAKLARINIZ:

KVKK 11. MADDE GEREĞİ KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ve/veya firmaları bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Düzeltme isteme veya silinme/yok edilme talebi halinde bunları verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanunlara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 1. H) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİNİ VEYA YOK EDİLMESİ:

KVKK gereğince Alıcı üyelik bilgilerinin ve site içinde bulunan verileri̇ dahi̇l olmak üzere tüm ki̇şi̇sel ve ni̇teli̇kli̇ ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇n silinmesi için DNA Haritam’a başvuru yapabilecekti̇r ve bilgilerini̇n silinmesini talep edebilecekti̇r. Bunun i̇çi̇n DNA Haritam web sitesi üzerinde bulunan linklerden Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ya da info@dnaharitam.com e-posta adresine başvuruda bulunabilir ya da müşteri hizmetleri telefon numarasından (0850 303 96 46) ses kayıt özelliği eşliğinde yetkili ile görüşerek verilerinin silinmesini talep edebilir.

 1. Numuneler alındıktan sonra 180 gün boyunca saklanacak ve sonrasında imha edilecektir. 
 2. Alıcının ki̇şi̇sel veri̇leri̇n si̇li̇nmesi̇ veya yok edi̇lmesi̇ yönünde talebi̇ olmaz i̇se ki̇şi̇sel veri̇ler ancak yasal saklanma süreleri̇nce tutulacaktır. 
 1. I) KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLULUK:
 1. Satıcı DNA Haritam web sitesinde bulunan kullanıcı hesabı ve tahmin sonuç sayfalarının giriş bilgilerinin, alıcının her türlü ki̇şi̇sel veri̇leri̇nin hukuka aykırı ve sunulan hi̇zmeti̇n kapsamı dışında kullanılmasını engellemek yönünde yeterli̇ tüm güvenli̇k önlemleri̇ni̇ almaktadır. Tüm bu işlemler TLS, Perfect Forward Secrecy, SSL, DNSSEC, DANE, DMARC, DKIM ve SHA256 şifreleme ile güven içinde yapılmaktadır.
 2. Tüm güvenli̇k önlemleri̇ne rağmen Alıcı’nın ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇n Alıcı’nın şahsından hariç 3. ki̇şi̇ler tarafindan ele geçirilmesi ya da sonuçlarına ulaşılmasından Satıcı sorumlu değildir.
 3. Ki̇şi̇sel veri̇leri̇ni̇ 3. ki̇şi̇lerle Alıcı’nın kendi̇si̇ni̇n paylaşması durumundan doğan sonuçlardan Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı’nın başkalarıyla paylaştığı tahmin sonuçlarının Alıcı’ya karşı 3. kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumundan doğan sonuçlardan Satıcı sorumlu değildir.

 

 1. J) TAHHÜTLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUKLAR
 1. Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n güvenli̇ği̇nden, satıcı ancak, I maddesi̇nde beli̇rti̇len güvenli̇k önlemleri̇ kapsamında sorumludur.
 2. Yetersiz sıvı örneği nedeniyle test sonuçları üretilememesinden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı örnek alınamayan testler için sonradan yeni örnek isteyebilecektir.
 3. Sonuçların açıklaması teknik nedenlerden dolayı belirli birgün ve zamanda belirtilemediği için; tahminleme sonuçlarının iletilmesi, yanak içi sıvı örneğinin Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren 3 – 5 hafta arasıdır. Anlaşmalı ve ortak çalışılan kurum ve şahıslardan kaynaklı herhangi bir gecikmeden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı tarafından hizmet alınan e-posta, server ve kripto iletişim servislerinin sonuçların iletilmesi konusuda hatalı olmaları durumundan Satıcı sorumlu değildir.
 4. Alıcı sağladığı örneğin kendi sıvı örneği/tükürüğü olduğunu garanti eder ve Alıcı’nın sağladığı tükürük örneği̇ sadece kendi̇si̇ne ai̇t olmalıdır. Aksi̇ halde oluşacak herhangi̇ bi̇r yasal sorundan Satıcı sorumlu deği̇ldi̇r. Alıcı 3. bi̇r ki̇şi̇ni̇n sıvı örneği/tükürük örneği̇ i̇le i̇şlem yapılmasına neden olursa bu durum hakkındaki̇ yasal sorumluluk tamamen Alıcı’dadır.
 5. Alıcı, Satıcı tarafından kendisi için özel hazırlanmış test kitinin paketini açıp yeniden kullanılamayacak duruma getirdiği zaman ya da sözleşme ve test kiti paketlerine zarar verdiği durumlarda test kitini iade edemez ve hak talep edemez. İade edilecek durumlarda Satıcı’nın kargo ve aracı finans kurumlarının zararları sipariş ödemesinden çıkarıldıktan sonra Alıcı’ya geri ödemesi verilir.
 6. Alıcı’nın, DNA Haritam web sitesi üzerinden vermiş olduğu Test Kiti siparişinin yanında ücretsiz verilen sonuç hizmetinin herhangi bir nedenden dolayı hizmet sağlayamaması ya da teknik problemlerden dolayı hizmet vermemesi durumundan doğacak olan iddia ve zararlardan Satıcı sorumlu değildir.
 7. Alıcı’nın Hizmet Şartları kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlalinden (Satıcı’nın uğrayabileceği herhangi bir kayıp veya hasar dahil) yalnızca Alıcı sorumludur ve Satıcı’nın herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

8.Satıcı bu hususlardan herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda Alıcı’nın hesabını askıya alma veya feshetme ve hizmetlerin (veya herhangi bir bölümünün) şu andaki veya gelecekteki tüm kullanımını reddetme hakkına sahiptir.

 

 1. K) UYUŞMAZLIK:

Test Kiti satış işlemi hakkındaki Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen elektronik satış işlemine ilişkin uyuşmazlıklardaki yollar dışında kişisel verilere ilişkin uyuşmazlıklarda,

 1. Şikayetlerin Satıcı’ya yazılı olarak veya kabul edilen diğer yollarla iletmesi durumunda en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 2. Alıcı’nın şikayetine Satıcı tarafından cevap verilmemesi ya da cevabın yeterli olmaması veya talebin reddedilmesi durumunda yetkili kurumlara başvuru hakkı bulunmaktadır.

ONAY:

Yukarıda belirtilen tüm şartları ve koşulları eksiksiz olarak okudum, anladım ve kabul ediyorum. Hizmet Koşullarına dahil olabilmek ve kabul etmek için onsekiz (18) yaşından büyük olduğumu, ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı olmadığımı, sıvı örneği/tükürük örneği̇ni̇n bana ai̇t olduğunu beyan ederi̇m. Formu imzalayarak, Satıcı ve iştiraklerinin gönderdiğim örnekler ile DNA Etnik Köken Testini yapmasına ve bu hi̇zmet kapsamında aktardığım ki̇şi̇sel ve ni̇teli̇kli̇ ki̇şi̇sel veri̇leri̇mi̇n 6698 sayılı Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunması Hakkındaki̇ Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak toplanmasına, i̇şlenmesi̇ne, güncellenmesi̇ne, peri̇yodi̇k olarak kontrol edi̇lmesi̇ne, veri̇ tabanında tutulmasına, yasal sürelerde saklanmasına, Satıcı ve i̇şti̇rakleri̇ne sunulan hi̇zmetle bağli olarak yurti̇çi̇nde ve yurtdışında aktarım i̇le 3. ki̇şi̇lerle paylaşılmasına izin veriyorum. Satıcı ve iştiraklerinin DNA Etnik Köken Test tahminlemesi için verdiğim örnek ile işlem yapmasına izin veriyorum. İlgi̇li̇ mevzuat gereği̇ tarafıma gerekli̇ tüm bi̇lgi̇ler sunulmuştur ve aydınlatılmış olarak açık rızam i̇le bu i̇şlemleri̇ onaylıyorum.

MADDE 1- CAYMA HAKKI

1.1- Siparişiniz 1 – 3 gün arası kargoya verilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.

1.2- Paketleme, kargo ve teslim masrafları SATICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti 19,00 -TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarının içindedir. ALICI ürünü teslim alırken ayrıca  kargo ücreti ödemez.Alıcı’nın ödediği ücret sadece test kiti ve test kitinin ulaştırılmasını kapsar. Ancak örneğin test kitine uyguladıktan sonra test kiti ve gönderilen tüm dökümanların ALICI tarafından SATICI’YA gönderilmesinden doğan kargo masrafı ALICI’YA ai̇tti̇r.

1.3- Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve kullanım broşürü ile teslim edilmesinden sorumludur.

1.4- Tüketici (Alıcı), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma hakkı kurallarına uyduğu taktirde  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Ürünün, Alıcı’nın veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.dnaharitam.com‘da açık bir şekilde görünen müşteri hizmetleri telefon numarasına ya da bilgi@dnaharitam.com e posta adresine iletmeniz gerekmektedir. İade seçenekleri için dnaharitam.com‘da yer alan müşteri aydınlatma linkinden geri gönderime ilişkin detayları bulabilirsiniz. Alıcı test kitini almaktan vazgeçer ya da iade etmek isterse, kişiye özel oluşturulan kargo içeriğine zarar vermediği ve hijyenik ürünlere temas etmediği sürece müşteri hizmetlerini arayarak (0850 303 96 46) iade sürecini başlatabilir ve kargo masrafları satıcı tarafından tahsil edildikten sonra kalan tutarı geri alabilir.

1.5- Mevzuat Uyarınca Alıcı Aşağıdaki Hallerde Cayma Hakkını Kullanamaz:

a)Alıcı, Satıcı tarafından güvenlik ve hijyenik nedenlerden kutu ve zarf içeriğini korumak için konulan güvenlik etiketini yerinden çıkardığı ve/veya ürün ambalajını açtığı anda tek kullanımlık tasarlanan hijyenik kargo içeriğine erişim sağlanacağı için iade süreci mümkün olmaz.

b)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde 

c)Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

e)Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

h)Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

ı)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve

j)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

 

MADDE 2-  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

2.1- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan veya www.dnaharitam.com üzerinden iletebilirler. Şikayetin Satıcı’ya iletilmesi halinde sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm destek satıcı tarafından sağlanacaktır.

2.2- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda;her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

2.3- Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Satıcı’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Ankara Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

DNA Haritam Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

DNA Haritam çerezleri;

Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve

Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. DNA Haritam, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

DNA Haritam üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

DNA Haritam çerezleri ayrıca; arama motorlarını, DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya DNA Haritam’ın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve DNA Haritam’ın reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, DNA Haritam’ın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. DNA Haritam ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğugüvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi (“özel hedef kitleniz”) oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mobil uygulamada ise çerez yerine, Google ve Criteo SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

Çerez Yönetimi

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “DNA Haritam çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. DNA Haritam çerezleri, DNA Haritam tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: DNA Haritam tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. DNA Haritam bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

DNA Haritam’ın web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Service Provider Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
Google eVar17 Alıcı Email izin bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Google eVar16 Alıcı ID bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Google eVar15 Alıcı yaş bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar14 Alıcı Cinsiyet bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar48 Alıcı kayıt tarihi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar49 Alıcı sisteme son giriş zamanı – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display eVar51 Alıcı VIP bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display hEvar Alıcının hashlanmiş email bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl
Criteo Display acsCheck Alıcının +18 ürünleri görüntüleme izni için Persistent Cookie 1 Gün
Criteo Display rememberMe Alıcının sisteme giriş bilgilerini girmeden login olabilmesi için Persistent Cookie 1 Hafta
Criteo Display cid Alıcının Hangi gelir ortağı ile siteye yönlendirildiğini tutmak için Persistent Cookie 1 Gün
Criteo Display anonymousBasketKey Misafir Kullanıcının sepet içeriğine erişebilmek için Persistent Cookie 1 Ay
Criteo Display Sgmdn_buyerID Alıcının Google Tag Manager tarafından segmentlenmesi için Persistent Cookie 1 Gün
Criteo Display __stw MobileWeb görünümünden site görünümüne geçme bilgisi için Persistent Cookie 1 Gün
DNA __lpc MobileWeb’in Landing sayfasının gösterilip gösterilmediğini tutmak için Persistent Cookie 4 Saat
DNA isMember Platformu kullanan kullanıcının üye olup olmadığını tutmak için Persistent Cookie 1 Ay
DNA DailyCampaignCodeCookie Günlük Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak için Persistent Cookie Kampanya Süresi Boyunca
DNA CampaignCodeCookie Affilate Kampanyalarının kampaya kodlarını saklamak için Persistent Cookie Kampanya Süresi Boyunca
DNA browserRecentlyViewedSessionId Son görüntülenen ürünlerin listesini tutan ID’yi saklamak için Persistent Cookie 1 Ay
DNA isSignUpPopupClosed Kullanıcının Facebook ile login olduğunun tutulması için Persistent Cookie 1 Ay
DNA rtgCriteo Kullanıcının Criteo ile geldiğini bilgisini tutmak için Persistent Cookie 1 Ay
DNA justJoint Kullanıcının üyeliğini o oturumda yapıp yapmadığını tutmak için Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
DNA SID Kullanıcı session Id bilgisi Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
DNA captcaID Kullanıcıya gösterilecek Captca ID’sini tutmak için Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
DNA quickaccess Kullanıcının hızlı erişim ve kısayol erişim linkleri ile geldiğini tutmak için Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
DNA c_nurl Kullanıcının o an hangi url’de olduğunu tutmak için. Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca

 

Veri Sahibi Başvuru Formu‘na bu linkten ulaşabilirsiniz.

1

İade Talebi Oluştur

Müşteri hizmetlerini arayarak (0850 303 96 46) ya da bilgi@dnaharitam.com e-posta adresine iade etmek istediğinizi ileterek iade sürecini başlatabilirsiniz.
2

Bize Gönder

Cayma ve iade koşullarına uyan kargonuzu anlaşmalı kargolarımız aracılığı ile bize geri gönderebilirsiniz.
3

İade Sonucu

Ürünün bize eksiksiz ve hijyen kurallarına göre gönderildiği onaylandığı anda ödemenizden geri kalan tutar, hangi ödeme kanalını kullandıysanız o süreç ile iade edilmektedir.
Müşteri Hizmetlerini Ara