Bulgarlar (Bulgarcaбългари veya Bǎlgari), Bulgaristan‘ın nüfusunun çoğunluğunu oluşturan güney Slav[24][25][26] halkıdır. Bulgaristan’ın toplam 7,3 milyon nüfusunun %85’ü Bulgarlardan oluşur.

Attila Hun İmparatorluğunun yıkılışından sonra; Karadeniz’in kuzeyi boyunca Azak Denizine dökülen Kuban ve Don nehri ağızlarında çeşitli Türk boyları ve bunlar arasında Bulgar Türkleri oturmaktadır.

Bulgarlar, ”Divanü Lügati’t-Türk” te sayılan Türk boylardan biridir. Bulgarların konuştuğu dil, Kaşgarlı Mahmud “Divanü Lügati’t-Türk”te Kuzey Türklerinin konuştuğu Türkçe’ye Kıpçakça demesinden itibaren Türkçe dil sınıflandırılmasında Kıpçakça olarak kabul edilmektedir.