Yıva boyuOğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud‘a göre Divânu Lügati’t-Türk‘teki 22 Oğuz bölüğünden dördüncüsüdür. Belgeleri şudur: [1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur. Yıva boyunun ongunu tuygun, yani “yaşlı erkek çakırdoğan”dır. Prof. Bazin Özbekçedeki karşılığını bulmuştur: karı erkek karcıyağ’dır. Yıva; “derecesi hepsinden üstün” anlamına gelmektedir.