Tuvalar veya Tıvalar (Tuvaca: Тывалар, Tıvalar), Rusya‘nın Tuva Cumhuriyeti‘nde ve Moğolistan‘ın kuzeyinde yaşayan bir Türk halkıdır. Dilleri Türk dilleri‘nin Sibirya grubu‘na ait Tuvaca‘dır. Toplam nüfusları 350.000 civarındadır.[1] Tuvalara bazı dönemlerde Soyon, Sayan, Soyot, Uranhay adları verilmiştir. Boy esasında ise Tuvaların Kırgız boyundan bazıları da Tuvaların Uygur boyundan olduğu bilinmektedir. Üst kimlik olarak Tuva adı benimsenmiştir. Moğolistan‘da yaşayan Duhalar Tuvaların ayrıksı kabilesidir.

Rus tarihçi Aleksey Rudeyeviç savaş yıllarında Tuva Türklerinin kahramanlığını kaleme aldı. Rudeyeviç’e göre 21 Haziran 1941’de Nazi lideri Adolf Hitler’in Sovyetlere saldırmasından 1 gün sonra Tuva Cumhuriyeti Almanya’ya savaş ilan etti. O dönemde Tuva bağımsız cumhuriyet idi. Tuvalılar savaşa katılmak için SSCB lideri Josef Stalin’e mektup yazarak, “Sizinleyiz, birlikteyiz. Bu aynı zamanda bizim savaşımız!” diyerek istekte bulundu. Rudeyeviç, “Askeri eğitim ardından Tuva atlı birlikleri savaşa katıldı. Nazi birliklerine saldıran Tuvalılara almanlar Kara ölüm’(Der Schwarze Tod) lakabını takmıştı. “Onlar Almanları esir almıyordu, öldürüyordu” ifadelerini kullandı.

Tarihleri

Tuva Türkleri Çin kaynaklarında Tu-po , Tu-p’o şekillerinde geçer. Bulundukları yerler kuzeyde Hsiao-hai ile batıda Kırgız Türkleri, güneyde Uygur Türkleri ile sınırlıdır. Üç boya ayrılmışlardır. Her biri kendini yönetir. Otları toplayıp kulübe yaparlar, tarım ile uğraşmazlardı. Tuva topraklarında çok miktarda ve çok türde ot bulunurdu. Bunların köklerini toplayıp şifalı yemekler yaparlardı. Avcılık yaparlardı. Kuş, balık yaygın olarak tüketilirdi. Samur kürk ve geyik derisi giyimleri vardı. Ölüleri ağaç kutu ile dağın içine ya da ağaların üzerine bırakırlardı. Kendilerini saf kan Türk kabul ederler. Toplumda cezalandırmaya gerek duyulmamıştı, çalınan mal olsa iki katı geri ödenirdi. Kurıkan Türklerine yakındırlar.[4] Tuba veya Tuvas, Moğolların kuzeybatısında, Tuhas, Toeles, Kırgıs ve Hang-has (Hakas) Türkleri ile birlikte adı geçen bir Türk halkıdır [5]. Tuhas Türkleri de Şibir Türkleri ile birlikte anılan yine Türk soylu bir halktır. Tumat adı da yine Türk toplulukları içinde adı geçen Selenge’nin batısında oturan diğer halklar gibi Moğollar tarafından orman halkı olarak adlandırılmıştır. Urianghai,Urianghacin, Urianghan, Urianghat, Urianghadai şekillerinde geçen Türk halkı ise Tanglu dağlarının kuzeyinde yaşamaktadır.[6]. “Tıva” – ırkkökeni ilk defa Sayan-Altay bölgesinde Türk Uygurları ile ilişkilidir.

Tuvaları geçim kaynakları göz önüne getirilirse tipik olarak iki gruba ayrılır:

 1. Batı’da: Bozkır bölgelerinde tarım ve büyük-küçük baş hayvancılıkla uğraşanlar.
 2. Doğu’da: Tayga bölgesinde, avcılık ve Ren geyiği-sürübesiciliği yapanlar.

Tuva tarihi, antik yerleşim kalıntılardan Paleolitik Çağa kadar geriye gittiği öne sürülür. Sayan Dağları yakınındaki Tayga bölgesinde avcılık ve balıkçık yaparak yaşamışlardır. Tuva’da Sakalardan kalmış birçok buluntu vardır. M.Ö. 2. yüzyılda, Hun İmparatorluğu‘nda yerleşik yaşamla birlikte göçebe yaşama da başlamışlardır.

Tuva adı eski Çin kaynaklarındaki T’o-pa boy adından gelmektedir. Topalar Eski Türklerin ana toprağı olan günümüzdeki Kuzey Çin topraklarında M.S. 4.-6. asırlarda 200 yıl kadar sürmüş olan Topa Devletini kurmuşlardır.

M.S. 500 yılından sonra, Türk yerleşimciler erken-ortaçağ’da Köktürk devletinin parçası olarak bölgede yaşamaya başlamışlardır.

M.S. 1000 yılında, Tuba (Dubo) kabileleri dağlık-Tayga‘da, Sayan sahasında, Samodi halklarını devirerek bölgeye yerleştiler.

1207 yılında, Tuvalar Cengiz Han‘ın işgaline uğramış ve Moğollar bölgede etki alanlarını artırınca, sonunda Moğol İmparatorluğu‘nun bir egemenliğinde kalmışlardır. Moğol hakimiyeti yüzyıllar sürse de Tuva Türkleri Türklüklerini kaybetmemişler, Moğollarla ırki karışmaya engel olmuşlardır. O devirde yazılmış olan “Moğolların Gizli Tarihi” adlı eserde Tuva Türklerinden “Tuba” olarak bahsedilir.

1634 yılında, Moğol lideri Ombo Erdeni Altan Han (saltanat. 1627–1651) Rusya’ya bağlılığa yemin edmiştir.

17. yüzyılda Tuvalar Budizmi kabul etmişlerdir.

18. yüzyılda: Mançu ve Ch’ing Hanedanlığı (清朝, Qīng cháo) Tuvalar üzerinde egemen olmuştur.

1883-1885 yıllarında Tuva’da Çin-Mançur yönetimine başkaldıran 300 kadar kahraman Tuvalıdan 60’ı başbuğları Sambajık başkanlığında Ötüken (Ödügen)’i korumak için çetin şartlara rağmen sonuna kadar direnmişlerdir. Bu olay Tuvaların en önemli ayaklanma olayıdır. Sonunda Çin yönetimi acımasızca bu kahramanları yakalayıp başlarını keserek Tuvaların mukaddes saydığı aşıtlara dikmiştir. Tuva Tarihinde bu olaya “Aldan Maadırlar” ve “Aldan Durgunnar” adı verilmiştir.

1911-1912 yıllarında “Homdu Dayını” adı verilen Çinlilerle Moğollar arasındaki savaşa binlerce Tuvalı katılmış ve Çinlilere karşı cephe alarak Moğolları desteklemişlerdir.

Tuvalar, 1914 yılında ilk Tuva Halk Cumhuriyeti‘ni, sonra Tuva Özerk Sovyetler Birliği Cumhuriyeti’ni, ve en son günümüz de Tuva Cumhuriyeti (Тыва Республика)’ni kurmuşlardır.

Tuvaların en fazla yaşadığı öz ülkeleri Tuva Cumhuriyetinin modern sınırları

Siyasi Düşünce

Tuva’da Rusların geçmişteki dini yapılara verdiği zararlar sebebiyle Ruslar pek sevilmez. Tuva’nın tam bağımsızlığı için halkoylaması yapılması ihtimal dahilinde olsa çoğunluk tam bağımsızlığa destek verecek bir politika anlayışı içindedir. Tuva aydınlarının politik anlamda düşünceleri şöyledir.

 • Tuvaların büyük bir hayali vardır, tam bağımsız Tuva.
 • Gaspedilen Tuva topraklarının Ruslardan geri alınması gerekmektedir. Tanzıbey tekrar Tuvaların olmalıdır.
 • Gaspedilen yemyeşil Tuva toprakları Rusya’da çöle döndürülmektedir. Üretim oranının çevre yerlere göre en düşük Tuva’da olması iyi niyet ifadesi olamaz.
 • Tuva’nın Sibirya okruğuna bağlanması hoşnutsuzluk sebebidir.
 • Tuva’da vatan evlatlarının nüfusunun artırılması ve hedef 1 milyonun üzerinde bir Tuva nüfusuna sahip olmaktır.
 • İntikam duygusu hala yanmaktadır. Rusların Tuvalara ait dini tapınağı yakması Tuvalar tarafından lanetle karşılanmıştır.
 • Geçmişte Ruslar ve Çinliler Tuvalara karşı büyük bir soykırım yapmışlardır.
 • Ruslar ve emperyalist devletler Tuvaların ızdırap çekmelerini istemektedir.
 • Egemenliğimizi ve yaşama irademizi ilan etmek istiyoruz.
 • Yaşasın Tuva halkının yeni mücadelesi
 • Rusya yönetimini protesto ediyoruz. Ruslar Tuva topraklarından çekilmelidir.
 • Tuva milleti tam bağımsızlığı savunmaktadır.

Nüfus

Rusya Federasyonunda Rusya’ya göre nüfus 313.940’tır. Tuvaların %35’i kırsal bölgede, %65’i şehirlerde yaşarlar ve kullandıkları tek dil Tuva Türkçesidir.

Tuva Cumhuriyetindeki Tuvalar

Tofalar

Karagaslar da denilen Tofalar, Tuva’nın kuzeydoğusunda ve İrkutsk bölgesinde yaşarlar. Nüfusları çok azdır. Tofaların Tuvaların bir alt dalı olduğu tahmin edilmektedir. Dil ve kültürleri çok benzerlik gösterir.

Altay Tuvaları

Altay adlı bölge günümüzde dört devletin sınırları içinde yer alır. Çin’in özerk Türk cumhuriyeti Doğu Türkistan’ın kuzey bölümü Altay adıyla söylenir. Moğolistan’ın batısı bölümü, Kazakistan’ın doğu bölümü, Rusya Federasyonu içinde ise Türklerin yaşadığı Altay Özerk Cumhuriyeti ve Altay Kray Bölgesi bulunmaktadır. Tuvalar ise hem Doğu Türkistan’da hem de Moğolistan’daki Altay yerleşimleri dolaylarında seyrek nüfuslu olarak yaşamaktadırlar.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde

Altay Tuvaları daha çok Sincan Uygur Özerk Bölgesi‘nin Altay İline bağlı Burçin İlçesindeki Hemuhanas yerleşim yerinde yaşarlar. Tuvaca konuşanların sayısı en az 2.400’dür.[1] Tuvalar için Doğu Türkistan içinde özerk bir ilçe kurulmuştur.[kaynak belirtilmeli] Hanas Gölü çevresinde Tuvalar daha çok hayvancılık özellikle malcılık işleri ile uğraşmaktadırlar. Cungar Tuvaları (Jungar-TuwinerBurçinKaba nahiyelerinde ve Kanas Gölü yöresinde Tuvalar yaşarlar.

Moğolistan’da

Moğolistan’da en az 27.000 Tuva bulunur.[1] Moğolistan’ın en batısında Tsengel (Sengel) adlı yerleşim yerinin büyük çoğunluğunu Tuva Türkleri oluşturur.

Kazakistan’da

Kazakistan‘nın doğusundaki Altay bölgesinde de bazı küçük Tuva grupları yaşamaktadır.

Tuva Türklerinde boylar

Günümüz Tuva Türkleri aynı Türkiye Türkleri gibi harmanlaşmıştır. Yani türlü Türk boyları arasında büyük bir karışım söz konus olmuştur. Bilhassa soyadlarda kimin hangi boydan geldiği yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Tuva’daki Türk boylarının adları şunlardır: Aba, Tele, Uygur, Payagu, Tas, İrgit (İrkut), Soyan, Çodu Sarıg, Telek, Baysara, Kırgız, Hal, Balıkçı, Hertek, Kuskun, Mungat, Şagay vs. Ayrıca 17. yüzyıl Rus gezginlerinin eserlerinde bahsedilen Tuva boyları da bulunur. Soyan, Maadı, Oorjak, Küjit, Toju, Karzzal, Çoodu, Todot, v.s. 13. asır elyazma eserlerde Monguş, Tumat, Toju, Tongok ve Salçak (veya Selçuk) geçmektedir.

Tuvada yaygın adlar

Tuvada Tuvalar kız ve oğullara genel olarak Türkçe adlar vermektedirler. Fakat Türkçe adların dışında en çok Tibetçe adlar göze çarpar. Belli bir yaş serisindeki kişilerde ise Rusça adların görülmesinin sebebi Sovyetlerin eski zamanlarda yaptığı Rusça adları yaygınlaştırma, güzel gösterme çalışmalarının bir sonucudur. Tuvalarda Tibetçe adların görülmesinin sebebi ise dini yakınlıktan dolayıdır. Tuvalar Tibet Budizmi‘ne mensuptur.

Ayas (Türkçe erkek adı), Mergen (mahir,akıllı. Erkek adı), Şolban (Türkçe.yıldız.Erkek adı), Sayan (Erkek adı), Aldınay (Türkçe kız adı. Altın-ay), Çinçi (Türkçe kız adı. boncuk), Çoygana (iğne yapraklı bir tür ağaç. Kız adı), Çoduraa (kara yemişenli bir tür ağaç.kız adı). Sayzana (bir tür çocuk oyunu. kız adı), Baylak (bereket,zenginlik. Türkçe erkek ve kız adı), Belek (Tanrıdan kutsi hediye. Türkçe kız ve erkek adı).

Kültür

Tuva halkının en meşhur destanı Keser olup 1963 yılında Kızıl şehrinde neşredilmiştir. Sovyet yanlısı Salçak (Selçuk) Toka (doğ.1901) meşhur yazarlarından biridir. Tuvalar, İslam Öncesi Türk inancı olan Gök Tanrı veya Şamanizm inancı ile birlikte Moğolistan’ın tesiri ile Lamaizm (Tibet Budizmi) dinini bir arada yaşayan bir Türk topluluğudur.

Tuva yemek kültürü

Tuva mutfağı (Rusça: Тувинская кухня[7]) incelendiğinde Tuva yemek kültürünün yaylak- kışlak türünde yaşayan Türk yemek kültürünü içerdiği görülür. Yaylacılık ve göçebe kültür yemek kültürünü etkilemiştir. Bu yüzden et ve süt ürünleri yönünden boldur. Komşuları olan Türk toplulukları ve Moğol toplulukları ile benzer bir yemek kültürü vardır. İçeceklerden sütlü çay, kımız, hoytpak (fermente süt türü). Süt ürünlerinden bıştak (peynir türü), kurut (kurutulmuş peynir türü), tarak (koyu sıvı şekilde), aarjı (kurutulmuş peynir türü). Et yemeklerinden sogaja, kara mün, uja (koyunun but etinden yapılır), tırtkan (doğranmış etten), çereme, ijin-hırın, huujuur, boova ve boorzak, buuza, mançı (Kayseri mantısına göre çok büyük bir mantı türü, yumruk/sumsa mantı), dalgan (arpanın kavrulmuş unu). Baharatlardan kulça ve koynut[8].

Hoy Özeer

Mal özeeri de denir. Tıva (Tıva) Türklerinin hayvanları keserken bir merhamet göstergesi olarak yaptıkları tören[10]. Hoy, koyun ; özeer, kesmek demektir[11].

Alfabe

Tuva Türklerinin ulusal alfabesi Göktürk, Köktürk, Orhun, Yenisey diye de bilinen Turan Alfabesidir. Turan Alfabesinin bütün Türk Dünyasında kullanımının kaybolması üzerine Uygur Türklerini de içinde barındıran Tuva Türkleri Sogd kökenli olduğuna inanılan alfabeyi, yani Uygur Türk Devleti alfabesini kullanmaya başladılar. Bu kullanım asırlarca sürmüştür. 20. yüzyıla değin komşuları Moğollarla birlikte Uygur Alfabesini kullanan Tuva Türkleri 20. asırda Latin Alfabesine geçmiştir. Fakat Sovyet Rusya işgali ile sovyet propagandaları ile Kiril Alfabesine zorla geçirilmişlerdir. Günümüzde eğitim sisteminden bütün diğer alanlara kadar Rus Kiril Alfabesi kullanılmaktadır. Latin Alfabesine geçiş ile ilgili mali herhangi bir altyapı desteği olmadığından Rus Kiril Alfabesini kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. Rusya Federasyonu Kiril Alfabesinden kopmayı engellemek için siyasi çevikliğini kullanmaktadır.

Din

Halkın tarihi din değişim süreci şöyle olmuştur: Eski Türkler devrinde Tıva Türklerini oluşturan Türk boyları da Budizmin tesirinde kalmışlardır. Budizm, önce Hindistan’da devlet kuran Yüe-Çi Türkleri arasında yayılmıştır. Yüe-Çi’ler, Budizmin yayılmasına yardımcı oldular. Budizm; To-ba Türkleri zamanında şimdiki Kuzey Çin’deki eski Türkler arasında da yayıldı. M.S. VI. yüzyıl sonlarında Göktürk Hakanı To-Po (572-581), Budizmi kabul etti. Bu inancı Göktürkler arasında yaymaya çalıştı. Ölümünden sonra, Göktürkler bu dini tutmadılar. Bilge Kağan, bir aralık Budizme meyleder gibi olmuşsa da , Göktürk veziri Tonyukuk, bu inancın Türk karakterine uymadığını söyleyerek onu vazgeçirmiştir. Tıva halkının atalarından Uygurlar arasında ise, Budizm yaygın bir din olarak görülür[12]. Günümüzde Tuva Türkleri hem Gök Tanrı inancının günümüze yansıması olan Şamanizm’i hem de Tibet Budizmi olan Lamaizm’i benimsemişlerdir. Özellikle başkent Kızıl şehrinde ticaret ile uğraşan Kırgızlar ise İslam dinine mensupturlar. Yine başkent Kızıl’da göçetmeye başlayan Ruslar ise Hristiyan’dır. Ülkede Hristiyan-Budizm çekişmesi vardır. Misyonerler, başkent Kızıl odaklı olarak çalışmakta halk arasında Hıristiyanlığı yaymak için basın-yayın yoluyla faaliyet göstermektedir. Tuva Türklerini Hıristiyanlaştırabilmek için misyonerler hummalı bir çalışma içerisinde. Hakas Türkleri ve Saha Türklerinin çoğunluğunu Hıristiyanlaştıran misyonerler Rusya yönetiminden de izin almış durumda. Hatta İncil Tuva Türkçesine çevrilip 2011 yılında binlerce adet basıldıktan sonra dağıtıma geçildi[13][14][15][16]. Ayrıca İncil Rusça olarak Tuva’da satılmakta veya ücretsiz dağıtılmaktadır. Rusçasına ilgi göstermeyen Tuva Türklerini bu defa da dil yönünden ele geçirmek ve sonra asimile etmek peşindedirler[17]. Tuva Cumhuriyetinin başkenti Kızıl şehrine kilise kurup Tuva gençlerini Hıristiyanlığa çekmeye başladılar. İrkutsk’taki Tuva Türklerinden mahkumlara İncillerin gönderilmesi çalışması vardır[18].

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.